Naši poslovni partneri

 • Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
 • Agencija za vodno područje rijeke Save
 • Zavod za vodoprivredu Sarajevo d.d.
 • JP BH Telecom – direkcije : Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar;
 • JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo;
 • Elektrodistribucija Sarajevo
 • ZD Eldis tehnika d.o.o.
 • Dvokut d.o.o. Sarajevo
 • TB Inženjering d.o.o.
 • Komunalno preduzeće Toplane Tuzla;
 • Komunalno preduzeće Tuzla;
 • Međunarodni Aerodrom „Sarajevo“

 • Međunarodni Aerodrom „Tuzla“

 • JP Vodovod i kanalizacija Sarajevo;
 • KJKP Sarajevogas – Sarajevo;
 • Institut „IPSA“ Sarajevo
 • UNSA-Građevinski fakultet Sarajevo
 • Comel d.o.o.
 • SODA-SO Tuzla;
 • Telemach d.o.o.
 • Ecoplan d.o.o. Mostar
 • KJPK „Parkovi“ Sarajevo
 • Restart d.o.o. Kiseljak
 • STEP d.d. Sarajevo
 • IPO inženjering d.o.o. Sarajevo
 • DELING d.o.o. Sarajevo;
 • Manix d.o.o. Sarajevo;
 • Bosnalijek d.d. Sarajevo;
 • GP PUT d.d. Sarajevo;
 • Pronasa d.o.o. Sarajevo
 • Ekoteh d.o.o. Sarajevo

 • Mibral d.o.o. Sarajevo
 • Natron Hayat d.o.o Maglaj

 • Geo-prim d.o.o. Usora
 • Tvornica cementa „Kakanj“ d.o.o.
 • SES d.o.o. Sarajevo
 • Geofeld d.o.o. Bihać
 • Unigradnja d.o.o.
 • Teleoptic d.o.o.